Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden voor kinderfysiotherapie de Kikkersprong

 1. Deze betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/ouder en de kinderfysiotherapeut.
 2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen binnen de 24 uur behoudt de kinderfysiotherapeut zich het recht de afgesproken behandeling in rekening te brengen bij de patiënt, wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.
 3. Declaraties van de kinderfysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na de factuurdatum.
 4. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de kinderfysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente berekend wordt, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 5. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de kinderfysiotherapeut gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel andere daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente en een minimum van €20, alle inclusief omzetbelasting.
Tarieven niet gecontracteerde zorg (per 01-01-2014)
 • Zitting kinderfysiotherapie €46,50
 • Zitting fysiotherapie €34
 • Toeslag uitbehandeling €16,00
 • Screening (kort consult) €16,50
 • Intake en onderzoek na screening €32
 • Intake en onderzoek na verwijzing €46,50
 • Fysiotherapeutisch consult €61
  (onderzoek met schriftelijk rapportage
  Op verzoek van de arts)
 • Instructie/overleg ouders €46,50
 • Instructie/overleg school/leerkracht €46,50
 • Eenvoudige rapporten €16
 • Kinderfysiotherapeutisch rapport €56,50
Praktijkgegevens

Kinderfysiotherapie de Kikkersprong is een praktijk voor kinderfysiotherapie.  Jeanette Goedhart is de Kinderfysiotherapeute van kinderfysiotherapie de Kikkersprong

Openingstijden

Maandag: 8.00 uur – 18.00 uur
Dinsdag: 8.00 uur – 14.00 uur
Woensdag: 8.00 uur – 14.00 uur
Donderdag: 8.00 uur – 18.00 uur
Vrijdag: 8.00 uur – 18.00 uur
Avonden mogelijk na overleg

Algemene gegevens
 • Alle kinderen worden gezien in de praktijk. Indien het nodig mocht zijn worden zuigelingen door ons gezien aan huis. Dit moet altijd met een verwijzing van een arts, zo is bepaald door de zorgverzekeraars;
 • Om de behandeling thuis zo optimaal voort te zetten is het wenselijk dat de ouder/opvoeder bij de therapie aanwezig is;
 • Kinderfysiotherapeutische behandelingen op school worden vergoed door de zorgverzekeraar, mits er behandeld wordt middels het gedragsprotocol kinderfysiotherapie op school, opgesteld door het NVFK. Deze liggen ter inzage in de praktijk;
 • Iedereen die zich aanmeldt voor kinderfysiotherapeutische begeleiding gaat er mee akkoord, dat zodra er een behandeling afgesloten wordt, zij uitgenodigd worden voor het invullen van de CQ-index. Deze liggen ter inzage in de praktijk.
Verzekering
 • De behandeling kan gestart worden middels Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie of door middel van een verwijzing van een arts;
 • Onder andere door de specifieke problematiek is de gemiddelde totale behandelingsperiode langer dan die van ‘lokale’ problemen die een algemeen fysiotherapeut in zijn praktijk ziet; 
 • Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat er door geregistreerde kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn 18 kinderfysiotherapeutische behandelingen uit de basisverzekering gegeven mogen worden. Afhankelijk van het soort aanvullende verzekering worden verdere 9, 18 of meer behandelingen betaald;
 • Als het kind een “chronische” aandoening heeft wordt kinderfysiotherapie (onder bepaalde voorwaarden) langdurig vergoed.
Afspraken
 • Afspraken die niet minstens 24 uur van te voren worden afgezegd, moeten wettelijk bij u persoonlijk in rekening gebracht worden tegen het tarief van de voorgenomen behandeling. Deze nota wordt niet door uw ziektekostenverzekering vergoed. Zeg dus tijdig af als u een gemaakte afspraak niet kan nakomen. Indien de kinderfysiotherapeute niet bereikbaar is, kan u altijd inspreken op de voicemail op het telefoonnummer: 06-41614317;
 • Het kan voorkomen dat de kinderfysiotherapeute ook verhinderd is. Geef dus een telefoonnummer op waarop u goed bereikbaar bent, uw mobiele telefoon, thuisnummer of uw werknummer.
Betalingen
 • Nota’s dienen binnen dertig dagen te worden voldaan;
 • Volgens de betalingsvoorwaarden reken ik bij een aanmaning €3,50 en bij een ingebrekestelling €6,50 voor administratiekosten;
 • Indien na 30 dagen nog geen betaling is ontvangen, wordt de behandeling gestaakt.


Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Home - Kinderfysiotherapie De Kikkersprong

Correspondentie: 
Dorpsstraat 23
1734 JH Oude Niedorp
Tel. 06 416 14 317